סדרי דין בבית המשפט למשפחה – וידאו קונפרנס

סדרי דין בבית משפט לענייני משפחה
גביית עדות באמצעות "כינוס וידאו"
גביית עדות באמצעות "כינוס -וידאו "
ביום 17/10/06 נתנה כבוד השופטת פלאוט מבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן בתע' 3591/00 בש"א 11160/06 החלטה בעניין גביית עדות באמצעות כינוס- וידאו".
בהחלטה זו נעתרה השופטת לבקשה להתיר שמיעת עדותו של עד באמצעות "כינוס וידאו" וזאת בשל היותו של העד – עד מפתח והעד היחד לצוואת המנוח אשר נותר בחיים.
בקשה זו הוגשה במסגרת התנגדות לצו קיום צוואה.
שם דובר על עד אזרח ותושב ארה"ב אשר הורשע ע"י שלטונות ארה"ב בעבירות חמורות אשר נאסרה יציאתו מארה"ב. בהחלטה זו פירטה השופטת את הגישות הקיימות בפסיקה בעניין שמיעת העדים שלא באופן ישיר.
שתי גישות קיימות והן:
א. יש יתרון בהתרשמות בלתי אמצעית של השופט מן העד היושב על דוכן העדים, קרי, "פנים מול פנים".לכן, על בעל הדין המבקש את גביית העדות באמצעות "כינוס וידאו" מוטלת עליו הדרישה להציג בתום לב, עילה מספקת לכך.[ ראה דברי כבוד השופט ריבלין בע"א 7516/02 ד"ר דוד פישר נ' רו"ח צבי יוכמן ואח' תק-על 2005(2) 81].
ב. בכינוס וידאו אמנם המשתתפים אינם נמצאים באותו החדר אולם הקשר הוא ON LINE והשופט יכול לשאול שאלות תוך צפייה באדם שמעיד [ ראה: דברי כבוד השופט שפירא בע"א 5194/03 WILLIAM SPIER נ' אס.ג'י. אר אטושיאייטס ירושלים בע"מ].
כך או כך, יש לבחון בקשה לגביית עדות באמצעות כינוס וידאו עפ"י הפרמטרים שנקבעו בפסיקה:
א. האם הבקשה הוגשה בתום לב?
ב. האם העדות רלבנטית לשאלות שבמחלוקת ?
ג. האם קיימת סיבה טובה, המונעת את הגעת העד מחו"ל?
[ראה ע"א 84/51 בירד- קלינגהופר נ' בלום ]
בהחלטה זו השופטת נעתרה לבקשה וזאת מאחר ומדובר בעדות רלבנטית ויחיה, העד היה אכן
מנוע מלהגיע לישראל בשל הליכים משפטיים שמתנהלים נגדו בארה"ב.

צירוף צד להליך

צירוף צד להליך – סעיף 6(ו) לחוק בית משפט לענייני משפחה התשנה"-1995 (להלן: "החוק") קובע כי :" בית משפט לענייני משפחה רשאי לצרף לתובענה מי שלצורך בירור התובענה והכרעה בסכסוך נדרש שיהיה צד לה, יהא שוויה אשר יהא".
התנאי הבסיסי לפי סעיף זה לצירוף צד להליך הוא היות אותו צד חיוני לצורך אותו בירור.
בשלב הראשון- יש לבחון האם נתמלאו תנאי סעיף 1 לחוק הקובע מיהו "בן משפחה" קרי, האם בין בעלי הדין בתובענה קיימים בעלי דין אשר הינם בני משפחה והאם כתב התביעה מגלה קיומו של סכסוך בין בני משפחה.
באם התשובה חיובית- כי אז יש לעבור לשלה השני.
השלב השני- בוחן האם בנסיבות העניין יש מקום להורות על צירוף צד מכוח הוראות סעיף 6 (ו) לחוק.
ואם כן,אזי יש לצרפו להליך.

הפקדת ערובה לתשלום הוצאות

 


הפקדת ערובה לתשלום הוצאות

תקנה 519 א' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984 (להלן: "החוק") קובעת:

" בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע
ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע".

בתי המשפט נוהגים במשורה בחיוב בהפקדת ערובה להוצאות ומקובל כי אמצעי זה לא יופעל כדבר שבשגרה, וזאת מתוך התחשבות בזכות הגישה לבית המשפט שהיא זכות חוקתית (ראה רע"א 544/89 אויקל תעשיות (1985) בע"מ נ' נילי מפעלי מתכת בע"מ, פ"ד מד' (1) 647, 650)

לעניין זה יפים דבריה של כבוד השופטת מרים נאור בע"א 8440/03 בן ציון כהן נ' חיה לחוביץ ואח' תק-על 2004(3)353

"תקנה 519 לתקנות מאפשרת להגיע לאיזון בין הצורך להבטיח
את הוצאותיו של הצד הנגרר להליך משפטי, באופן הגורם לו
לשאת בהוצאות שונות, ובין הרצון שלא להטיל מגבלות על
המבקש לפנות לבית המשפט כדי לממש את זכויותיו, שיש בהן
כדי לסכל את יכולתו להיזקק להליך המשפטי".

יצוין, כי לא אחת נעשה שימוש בתקנה זו גם בבית המשפט לענייני משפחה וזאת במקרים שישנה התדיינות בתביעה שנראית מופרכת או בעייתית מיסודה ושסיכוייה נמוכים.

כך למשל, בתמ"ש 3601/04 ייצג משרדינו את המבקשת ובו בחנה כבוד השופטת רבקה מקייס (מבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא) את סיכוייה של התביעה.

שם התובע הגיש תביעה להפחתת מזונות לאחר שנחתם בין הצדדים הסכם גירושין כולל ובו התחייב התובע לשלם מזונות עבור ילדיו.

מאחר וסיכויי התביעה היו אפסיים ונמוכים, הגישה הנתבעת בקשה להפקדת ערובה לתשלום הוצאות ובה טענה כי פסק הדין שניתן בהסכמה אין לפותחו על נקלה, אלא במקרים נדירים, וזאת בשל אופיו ההסכמי.

לעומתה, התובע טען, כי הדרישה להפקדת ערובה הינה דרישה הנועלת בפניו את שערי בית המשפט,דבר אשר יפגע בזכותו הבסיסית לנגישות לבית המשפט.

ככלל, דרישה זו של הפקדת ערובה הינה חריג לכלל על פיו זכותו של אדם לקבל את יומו בבית המשפט. אולם, ניתנה כבר לתובע ההזדמנות והאפשרות לפנות לבית המשפט, ואפשרות זו מוצתה על ידי הצדדים עם הגיעם לכדי הסכם.

כבוד השופטת רבקה מקייס בחנה היטב את האיזון הראוי והנדרש וקבעה כי בהתחשב שרק לפני תקופה קצרה נחתם הסכם בין הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין, הרי שהיה לתובע יומו בבית המשפט ולכן פסקה כי עליו להפקיד ערובה לתשלום הוצאות הנ
תבעים.
 גילוי מסמכים
בתמ"ש 31010/06 (מיום 10/1/06) ע.א. נ' ע.א. (בית משפט לענייני משפחה בתל אביב) קבע כבוד השופט שוחט את הדרך היחידה לבקש גילוי מסמכים בקדם משפט בבית משפט לענייני משפחה.

עד להקמת בית המשפט לענייני משפחה וחקיקת חוק בית משפט לענייני משפחה התשנ"ה- 1995 ותקנות 258 א' – 258 לג' לתקנות סד"א הכירו תקנות סדר הדין מתכונת אחת של גילוי מסמכים זו המפורטת בסימן ג' ובסימן ד' לפרק ט' לתקנות.

עם הקמת בית משפט לענייני משפחה יוחדה לבית המשפט למשפחה מתכונת נוספת לגילוי מסמכים והיא גילוי המסמכים המוקדם המפורט בתקנה 258 ט' לתקנות סד"א.

תקנה 258 ט'(ד') קובעת כי הוראת סדר הדין האזרחי בדבר גילוי מסמכים לא יחולו על תובענות בענייני משפחה, ולפיכך הליך גילוי מסמכים הקיים בבתי המשפט האזרחיים סותר את ההליך הקיים בבית המשפט לענייני משפחה.

גילוי מסמכים בבתי המשפט האזרחיים –

יש לצרף לכתב התביעה את רשימת המסמכים. ברשימה יש לציין את המסמכים עליהם נסמך כתב התביעה. כל אותם מסמכים רלבנטיים שיש בהם כדי לתמוך בעילת התביעה בין שהם ברשות התובע ובין אם לאו. בנוסף, מצרפים לכתב התביעה צילום/העתק של אותם המסמכים שנמצאים ברשותו. בתצהיר האימות של כתב התביעה עליו לציין את אותם מסמכים שאינם ברשותו ובידי מי הם מצויים , בין אם זה הנתבע ובין אם מדובר בצד ג'.[ גם על הנתבע לצרף לכתב ההגנה רשימת מסמכים משלו.]

גילוי מסמכים בבתי משפט לענייני משפחה-

גילוי המסמכים בבית משפט למשפחה הינו גילוי מצומצם יותר מאשר בתביעות אזרחיות רגילות.

תקנה 258ט(א) מורה שהגילוי יתייחס למסמכים עליהם נסמך כתב הטענות, דהיינו; ביטוי זה לא מטיל על בעל הדין את החובה לגלות מסמכים שיש בהם כדי להזיק לו בכתבי טענותיו.

הפתרון לגילוי אותם מסמכים מועילים /מזיקים נמצא בתקנה 258 ט'.

עפ"י לשון התקנה ,מסמך רלבנטי שבעל דין סומך טענותיו עליו, שאינו בידו אולם נמצא בידי הצד שכנגד, יציין זאת בעל הדין בתצהיר המאמת את כתב טענותיו – הן את מהות המסמך והן את זהות מי שהמסמך נמצא בידיו.

משצורפה רשימת המסמכים מטעם התובע לכתב התביעה הופכת היא יחד עם תצהיר האימות לחלק מכתב התביעה.

משהקפיד בעל דין לציין את קיומם של אותם מסמכים מזיקים שנמצאים בידי יריבו, כמסמכים עליהם נסמך כתב טענותיו, אלא שאינם בידיו, נפתחת בפניו הדרך לפנות אל בית המשפט בבקשה מתאימה להפעיל את סמכויותיו וליתן הוראות מתאימות בדבר גילוי מסמכים ועיון בהם.

סמכות זו של בית המשפט מצויה בתקנה 143(3) לתקנות.

תקנה 143 מסדירה את עניין סמכותו של שופט בקדם משפט .

כחלק מסמכותו של השופט ניתנה לו הסמכות להחליט בקדם משפט אף בדבר גילוי מסמכים והעיון בהם.

בהסמכה זו יכול שופט בית משפט למשפחה לעשות שימוש בשינויים המחויבים לפי העניין בכל הנוגע להליך גילוי המסמכים שיוחד לתובענות בענייני משפחה תוך הפניה לתקנה 143(10) " להורות כל הוראה לסדר הדין שיש בה כדי לפשט את הדיון או להקל עליו" וליתן הוראות בכל הנוגע לגילוי המוקדם והעיון במסמכים הרלבנטיים. זאת ועוד, בית המשפט יכול להחליט בעניינים אלה וליתן הוראות מיוזמתו גם ללא בקשת בעל דין וזאת עפ"י תקנה 144 לתקנות.

 

 

 

 

מעוניינים בייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!
עקבו אחרינו בפייסבוק
תוכן עניינים
דילוג לתוכן