"ועדת רוטלוי" – לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה

"ועדת רוטלוי" – לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה
ממשלת ישראל מינתה וועדה בראשות כב' השופטת סביונה רוטלוי בשנת 1997 לבדיקת החוק הישראלי והתאמתו להנחיות האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, וזאת בעקבות הצטרפות ישראל לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד בשנת 1991. הוועדה מונתה במטרה לערוך בחינה מקפת של הדין הישראלי בשאלות הנוגעות לזכויות הילד, מעמדו המשפטי ורווחתו. עבודת הועדה התרכזה בהגשת המלצות בדבר ההתאמות השונות שעל מדינת ישראל לערוך בחקיקה הנוגעת לתחום הילד, על מנת להתאימה לנורמות הבינלאומיות הגלומות באמנה. הוועדה השלימה את עבודתה והגישה מסקנותיה לשר המשפטים בספטמבר 2003 ולאחר מכן במארס 2004. סך הכל הוגש דו"ח כללי וכחמישה דו"חות של וועדות המשנה בנושאים הבאים: הקטין בהליך הפלילי, חינוך , הילד ומשפחתו, השמה חוץ ביתית של ילדים וייצוג נפרד לילדים בהליכים אזרחיים.
להלן המלצות הדו"ח הכללי של הועדה:
1. החוק לקידום זכויות הילד –  הוועדה גיבשה הצעת חוק לקידום זכויות הילד אשר במרכזו אחריות המדינה ולמחויבותה כלפי ילדים. הוועדה סברה כי חיוני שבישראל יתקיים מנגנון מרכזי אחד שיהיה מופקד על קידום זכויות הילדים.
2. הצעה לעיגון ארבעת עקרונות האמנה ועיקרון הכשרים המתפתחים בחקיקה הישראלית –  ארבעת עקרונות האמנה (ראה לעיל) מעוגנים בהצעת החוק לקידום זכויות הילד, כעקרונות אשר על פיהם מחויבת המדינה על רשויותיה לפעול.
בנוסף, סוקרת הוועדה בדוח הכללי גם צעדים בהם יש לנקוט למטרת יישום כל עיקרון בחקיקה הישראלית, לרבות סקירת דוגמאות של תיקוני חקיקה ספציפיים שיש לבצע לאור העיקרון.
3. מודל לחקיקת חוק ילדים עתידי בישראל – אחת ממטרות הוועדה היתה להציע מודל חקיקה אינטגרטיבי אשר ישלב את עקרונות האמנה ויסדיר תחת קורת גג אחת את עיקרי ההסדרים החוקיים המתייחסים ליחסי הילד – הוריו והמדינה. בהתאם הציגה הוועדה מודל לחוק ילדים, שתכליתו העיקרית של היא להבטיח שההתייחסות של המדינה אל ילד, אל הוריו ואל משפחתו, תהיה קוהרנטית, תונחה על ידי עמדות ערכיות אחידות ביחס לילדים, תיעשה על פני רצף מובנה ושיטתי של עשייה, המביא בחשבון בין היתר גם את מוטיב הזמן בחייו של ילד ואת החשיבות להקפיד על לוחות זמנים התואמים את התפתחותו ותבטא את היות הילד אדם בעל זכויות שיש לכבד ולקדם.
4. איסור על ענישה גופנית.

בידי הוועדה לא עלה להשלים את חקיקתו של חוק הילדים, אך פרקים מתוך החוק הושלמו והוצגו בדו"חות השונים שהגישה. בדוח הכללי מוצג המבנה הכללי של הצעת חוק הילדים, תוך התייחסות לפרקים הכלולים בו שכבר הושלמו על ידה.

לתקצירי הדו"חות ומידע נוסף בדבר האמנה:
באתר של משרד המשפטים שכתובתו-
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Subjects/HavadLezhuyotHayeled.htm
וכן, באתר של הורות שווה שכתובתו-
http://www.horut-shava.org.il/children/rights/rotlevy/index.htm

מעוניינים בייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!
עקבו אחרינו בפייסבוק
תוכן עניינים
דילוג לתוכן