המלצות זמניות של הועדה לבדיקת חוק אימוץ ילדים

 המלצות זמניות של הועדה לבדיקת חוק אימוץ ילדים, התשמ"ה- 1981
בחודש אפריל 2005 מינו ראש הממשלה ושרת המשפטים דאז ועדה לבחינהמחודשת של חוק האימוץ.
בועדה זו, אשר מונה כשמונה חברים, בראשות כבוד השופט המחוזי בדימוס שלום ברנר , יושב גם עו"ד רונן דליהו.
ועדה זו בחנה את סוגיית ההסכמה של ההורים למסירת ילד לאימוץ ע"י החוק, הפסיקה, אנשי מקצוע ואח'.
להלן מסקנותיה של הועדה בסוגיה זו:
הסכמה של הורה לאימוץ נחלקת לשתי סוגיות משנה:
א. מתן ההסכמה.
ב. החזרה מהסכמה.
לסוגיות משנה אלו עלו בפני הועדה מספר שאלות שאותן היא בחנה אחד לאחד והגיעה למסקנותיה כפי שיפורטו להלן.
מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ
למתן הסכמה לאימוץ השלכות מרחיקות לכת. חוק האימוץ קובע כי עם מתן ההסכמה, עוברות הזכויות, החובות והסמכויות של ההורה כלפי ילדו לפקיד הסעד. (סעיף 15 לחוק האימוץ).
במקביל, מתן ההסכמה מאפשר לבית המשפט לתת צו אימוץ המנתק את הקשר ההורי בין הילד להוריו הטבעיים ומעביר את החובות והזכויות הקיימות בין הורים וילדיהם מההורים הטבעיים להורים המאמצים (סעיפים 8 ו-16 לחוק האימוץ).
החזרה מההסכמה למסור הילד לאימוץ, אפשרית רק באישור בית המשפט ולפי התנאים הקבועים בחוק( סעיף 10 לחוק).
מועד קבלת ההסכמה
1. ניתן יהיה לקבל הסכמה של הורה לאימוץ ילדו רק לאחר שחלפו ארבעה עשר יום מלידתו של הילד, ובלבד שמצבו הנפשי של ההורה מאפשר לו לתת הסכמה מדעת.
2. במקרים חריגים ולאחר שניתנה רשות בית המשפט, ניתן יהיה לקבל את ההסכמה בטרם חלפו ארבעה עשר יום מהלידה, אולם בשום מקרה, לא ניתן יהיה לקבל את ההסכמה לפני הלידה.
3. טרם מתן ההסכמה, יערכו שירותי הרווחה פעולות שמטרתן:
א. להביא לידיעת ההורה את ההשלכות והתוצאות של האימוץ על הילד ועל ההורה.
ב. להביא את ההורה לשקול את האפשרות לגדל את הילד בכוחות עצמו במקום למסור את הילד לאימוץ, לרבות בעזרת הסיוע המקובל מרשויות הרווחה.
ג. לוודא שההורה אכן רוצה למסור את ילדו לאימוץ וכי רצון זה מתבסס על הבנת ההשלכות ארוכות הטווח של מסירת הילד לאימוץ.
מקבל ההסכמה והגורמים הנוכחים בעת מתן ההסכמה
1. את ההסכמה יוכלו לקבל שופט בית משפט למשפחה, דיין של בית דין דתי או עורך דין עובד מדינה.
2. בעת מתן ההסכמה יהיה נוכח גם פקיד סעד לחוק אימוץ של השירות למען הילד שיחתום גם הוא על כתב הסכמה.
3. אל ההורה נותן ההסכמה יוכל להתלוות אדם נוסף מטעמו.
4. הסכמה מחוץ לישראל תתקבל על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי.
אופן קבלת ההסכמה
1. הסכמה תינתן בדרך של חתימה על כתב הסכמה שיאושר על ידי פקיד הסעד ועורך הדין שיהיו נוכחים בעת מתן ההסכמה.
2. ההורה המסכים זכאי לקבל העתק של כתב ההסכמה, אם יחפוץ בכך.
סירוב לקבל הסכמת הורה
במקרה בו פקיד הסעד ועורך הדין סבורים כי לאור הנסיבות אין מקום לקבל את הסכמת ההורה, יעבירו את העניין להכרעת בית המשפט.
מתן אפשרות לחזור מהסכמה
1. לא תתאפשר חזרה מהסכמה ללא הוכחת עילה מיוחדת.
2. בית המשפט יוכל לפסול הסכמה שלא התקבלה מדעת.
3. בית המשפט יוכל לאשר חזרה מהסכמה בשל שינוי נסיבות ומטעמים מיוחדים שיירשמו הקשורים בטובת הילד.
המועד לחזרה מהסכמה או לפסילתה
1. בית המשפט יוכל לאשר לחזור בו מהסכמתו, או לפסול הסכמה שניתנה שלא כדין, רק אם טרם חלפו שלושה חודשים ממועד מתן ההסכמה.
2. בית המשפט יוכל לאשר ביטול הסכמת הורה למסירה לאימוץ, לבקשת פקיד סעד, בהתקיים העילות המוגדרות בחוק, גם אם חלפו שלושה חודשים ממועד ההסכמה, אם הילד טרם נמסר למשפחה המיועדת לאמצו או אם הילד נמסר למשפחה, אולם אין מקום להשאירו אצלה.
אופן החזרה מההסכמה
1. חזרה מהסכמה יכול שתתבצע על ידי הגשת בקשה ישירות לבית המשפט או בדרך של פניה לשירות למען הילד. השירות למען הילד יעביר את הבקשה ליועץ המשפטי של משרד הרווחה בתוך שבעה ימים , והיועץ המשפטי של משרד הרווחה יעביר את הבקשה לבית המשפט בתוך שבעה ימים מהמועד שקיבל אותה מהשירות למען הילד.
2. פניה כאמור לשירות למען הילד, לא תיחשב כחזרה מהסכמה לצורך המועדים ולצורך פעולתו של השירות, כל עוד לא העלה והגיש הפונה את בקשתו לחזרה מהסכמתו, בכתב,לשירות למען הילד.
3. לא יטפל פקיד של השירות למען הילד בחזרה מהסכמה של הורה שטיפל בו בשלב קבלת ההסכמה. במקרה שכזה, הטיפול יועבר לפקיד סעד אחר, שאין יחסי כפיפות בינו לבין פקיד הסעד שטיפל בהורה בשלב קבלת ההסכמה.
מעוניינים בייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!
עקבו אחרינו בפייסבוק
תוכן עניינים
דילוג לתוכן