אפוטרופסות

אפוטרופוסות


מוסד האפוטרופסות נוסד על מנת להגן על קטינים, חסרי ישע והלוקים במחלת נפש או בשכלם, אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בכוחות עצמם.
נושא האפוטרופסות מוסדר בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. החוק קובע כי "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית המשפט". כמו כן קובע החוק כי הורים של קטין הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו, מכוח זה קמות להם חובות וזכויות – לדאוג לצורכי הקטין, לחינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה, שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם, הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. על ההורים לדאוג בראש ובראשונה לטובת הקטין.

בית המשפט רשאי, במקרים מסוימים, להכריז על אדם כפסול דין ולמנות לו אפוטרופוס, אשר יבצע עבורו פעולות משפטיות שונות. לתפקיד האפוטרופוס יכול להתמנות יחיד, תאגיד או האפוטרופוס הכללי.
קיימות שלוש קבוצות אוכלוסייה להן ממנים אפוטרופוס:
1.       קטינים – פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו.
2.       פסולי דין – בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו של פסול דין, וזאת לבקשת בן זוגו, קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה. לפני ההכרזה, ישמע בית המשפט את האדם או נציגו.
3. אנשים שאינם יכולים, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניהם, כולם או מקצתם – בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לאדם שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו. אדם כזה שמונה לו אפוטרופוס נקרא חסוי. להבדיל מפסול דין, רוב פעולותיו המשפטיות של חסוי תקפות, אף אם ניתנו ללא הסכמת האפוטרופוס שלו, אלא אם כן ניתן לבטלן לפי הוראות החוק הכלליות החלות גם כאשר אין לאדם אפוטרופוס כגון כפייה ועושק.
האפוטרופוס הכללי
האפוטרופוס הכללי הוסמך לפקח על ניהול הרכוש והכספים על ידי אפוטרופוסים שמונו לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. הפיקוח נעשה באמצעות דוחו"ת המוגשים על ידי האפוטרופוסים לאפוטרופוס הכללי.
האפוטרופוס הכללי הוסמך לפקח על פעולתם של אפוטרופסים על חסויים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בכל הקשור לטיפולם בענייני הכספים והרכוש של החסויים.
במסגרת זו, מקבל האפוטרופוס הכללי דיווחים מהאפוטרופוסים על החסויים על הרכוש שבניהולם, בודק את הדיווחים שהם מגישים ומפקח על פעילותם.
מידי שנה או לחילופין עם סיום כהונתו, מגיש כל אפוטרופוס דו"ח לאפוטרופוס הכללי המפרט את כל הפעולות – התקבולים והתשלומים, שביצע במסגרת התפקיד.
האפוטרופוס רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות לגבי ביצוע תפקידו, בכל עניין הקשור במילוי תפקידו.
לפרטים נוספים – בקרו באתר האפוטרופוס הכללי:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/
מעוניינים בייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!
עקבו אחרינו בפייסבוק
תוכן עניינים
דילוג לתוכן